Λογαριασμός χρήστη | Ερωτηματολόγιο για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη σχολική μονάδα

Λογαριασμός χρήστη

Acknowledgement

This questionnaire is based on the Self-Evaluation Tool developed as part  of the Digital Schools Award,  an initiative of Ireland’s NCTE in collaboration with the IPPN, INTO and CESI (www.digitalschools.ie)