Επαγγελματική Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών | Ερωτηματολόγιο για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη σχολική μονάδα

Επαγγελματική Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών

Αποτύπωση του βαθμού στον οποίο το σχολείο προωθεί συστηματικά την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών ως προς τις ΤΠΕ. 

Acknowledgement

This questionnaire is based on the Self-Evaluation Tool developed as part  of the Digital Schools Award,  an initiative of Ireland’s NCTE in collaboration with the IPPN, INTO and CESI (www.digitalschools.ie)