Όραμα και πολιτική του σχολείου | Ερωτηματολόγιο για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη σχολική μονάδα

Όραμα και πολιτική του σχολείου

Στην ενότητα αυτή αποτυπώνεται ο βαθμός στον οποίο υπάρχει στο σχολείο μία ενιαία πολιτική για την αξιοποίηση των ΤΠΕ, η οποία να προωθεί τη σύνδεση των ΤΠΕ συνολικά με τα προγράμματα σπουδών, τον σχεδιασμό για τη συστηματική πρόσβαση όλων στις ΤΠΕ και την ασφάλεια στη χρήση του διαδικτύου. 

Acknowledgement

This questionnaire is based on the Self-Evaluation Tool developed as part  of the Digital Schools Award,  an initiative of Ireland’s NCTE in collaboration with the IPPN, INTO and CESI (www.digitalschools.ie)