Η κουλτούρα του σχολείου ως προς τις ΤΠΕ | Ερωτηματολόγιο για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη σχολική μονάδα

Η κουλτούρα του σχολείου ως προς τις ΤΠΕ

Αποτύπωση του βαθμού στον οποίο έχει κατανοηθεί η επίδραση που μπορεί να έχουν οι ΤΠΕ στην ποιότητα της διδακτικής πράξης, στις στάσεις των μαθητών και της ευρύτερης κοινότητας του σχολείου.  

Acknowledgement

This questionnaire is based on the Self-Evaluation Tool developed as part  of the Digital Schools Award,  an initiative of Ireland’s NCTE in collaboration with the IPPN, INTO and CESI (www.digitalschools.ie)