Υποδομές και εξοπλισμός | Ερωτηματολόγιο για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη σχολική μονάδα

Υποδομές και εξοπλισμός

Αποτύπωση του βαθμού στον οποίο υπάρχουν στο σχολείο κατάλληλες υποδομές και τεχνολογικός εξοπλισμός για την υποστήριξη της μάθησης. 

Acknowledgement

This questionnaire is based on the Self-Evaluation Tool developed as part  of the Digital Schools Award,  an initiative of Ireland’s NCTE in collaboration with the IPPN, INTO and CESI (www.digitalschools.ie)