Αξιοποίηση των ΤΠΕ στο Πρόγραμμα Σπουδών | Ερωτηματολόγιο για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη σχολική μονάδα

Αξιοποίηση των ΤΠΕ στο Πρόγραμμα Σπουδών

Αποτύπωση στοιχείων που υποδηλώνουν την οριζόντια υιοθέτηση των ΤΠΕ στο σχολείο και τον βαθμό στον οποίο το διδακτικό προσωπικό αντιλαμβάνεται τους τρόπους αξιοποίησης των ΤΠΕ για τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Acknowledgement

This questionnaire is based on the Self-Evaluation Tool developed as part  of the Digital Schools Award,  an initiative of Ireland’s NCTE in collaboration with the IPPN, INTO and CESI (www.digitalschools.ie)